Start
Propositioner
Aktuel stilling
Kampprogram 2007
Udskriv kampkort
Slutspilmatcher
Klubkoordinatorer
Links
Bestyrelse
Årsmøde 2007
Årsmøde referat
Landsfinale 2007
Tilmelding 2008
Referat fra Årsmøde


Royal Unibrew - Golf logo
Royal Unibrew Golf - Årsmøde 2007.


Årsmødet blev afholdt i Skovbo Golfklubs lokale. Start kl. 14:00 , slut ca. kl. 16:00.
20 klubber var repræsenteret ved fremmøde af 33 medlemmer.
John Munthe blev valgt som dirigent , hvilket hverv han takkede for.


Formanden, Ib Andersen, fik herefter ordet, og aflagde beretning for den forløbne sæson: 310 hold var blevet tilmeldt, hvoraf der efterfølgende var 5 der ikke kunne stille op! Med den aftalte konsekvens, at disse hold ikke kan stille op i 2008. I øvrigt forløb sæsonen uden nævneværdige problemer.
Veteran B deltog som noget nyt i landsfinalen 2007, og også Veteran C deltager her i 2008.
Forsamlingen godkendte beretningen.

Formanden aflagde regnskab. Efter spørgsmål vedrørende omfanget af vor hovedsponsors bidrag kunne formanden oplyse, at som noget nyt, ville denne bidrage med yderligere 40.000 kr i kontanter. Disse skulle deles ligeligt mellem de to regioner. Regionerne kunne så fordele dem efter bedste skøn mellem f.eks. rejsetilskud etc. Forsamlingen godkendte regnskabet.

Formanden fremlagde budget for 2008. Efter en nærmere redegørelse fra formanden vedr. ovennævnte sponsortilskuds fordeling (det var ikke medtaget i det før mødet fremsendte budget) mellem de forskellige aktiviteter godkendte forsamlingen budget 2008.

Herefter var den en åben og livlig diskussion vedrørende de valgte kriterier for puljesammensætningerne (afstand , seedning på basis af resultatet fra året før). Efter fremlæggelse af diverse synspunkter fra såvel klubber som matchplanlæggere blev konklusionen den, at man også fremover vil acceptere matchplanlæggernes bedste skøn. Der blev gjort opmærksom på, at tilmeldingerne for 2008 foregår over nettet, og de skal være fremme senest 24/11. Det blev vedtaget, at årsmødet afholdes de kommende år den sidste søndag i oktober.
Fra forsamlingen blev det foreslået, at der i propositionerne skal stå, at singler er 2-bolde. Dette blev også vedtaget. Bestyrelsens forslag til navneændring blev godkendt, så fremover hedder "vi" royal-golf-øst.
Slutteligt blev de af bestyrelsen foreslåede handicapgrænser diskuteret. Man enedes om dels at sætte den nedre A-række grænse for herrer til 4,5 som hidtil, dels at bemyndige bestyrelsen til at diskutere sagen med østkredsen med henblik på ensartede propositioner til implementering i (tidligst) 2009.

Da der ikke var yderligere til debat, blev Årsmøde 2007 hermed erklæret for afsluttet .
Referent: Peter Harrekilde